Pages

Minggu, 29 Mei 2011

Larangan Menjual Minuman Keras

Sahabat bertanya,
Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul soal menjual khamar.

Rasul menjawab,
Sesungguhnya Allah yang mengharamkan minum khamar, maka juga mengharamkan menjualnya.

HR. Muslim.